اگر مادر یا پدر شما در معرض انفجارهای جنگ قرار داشتند

 اگر مادر یا پدر شما در معرض انفجارهای جنگ قرار داشتند آسیب های نامشهود بر مغز آسیب های مغزی شدید…